Τρίτη, 23 Ιανουαρίου 2018

Ἡ Ὁσία Ξένη

 site analysis 

Ἡ Ὁσία Ξένη
Ἡ Ὁσία Μήτηρ ἠμών Ξένη ἔζησε τὸν 5ο αιῶνα μ.Χ. Καταγόταν μὲν ἀπό τήν Πρεσβυτέρα Ρώμη‚ ἐνησκήθη ὅμως καὶ ἐδοξάσθη εἱς τά περίχωρα τῆς πόλεως Μύλασα τῆς Καρίας κατά τήν Μικρά Ασία.Ἐκεί εὑρέθη ἀκολουθούσα τόν‚ κατά θαυμαστόν τρόπον ὑποδειχθέντα εἱς αὐτήν‚ πνευματικό πατέρα.
Οἱ φυσικοί της γονείς‚ εὑγενείς Ρωμαίοι‚ οἱ οποίοι μάλιστα μερίμνησαν ἱδιαιτέρως γιὰ τήν μόρφωση τῆς Ευσεβείας‚ ὄπως ἤταν τὸ ἀρχικό της ὅνομα‚ τὴν προετοίμαζαν γιὰ γάμο μὲ νέο τῆς αὐτής κοινωνικής τάξεως.Ἡ Ὁσία ὅμως εἵχε ἄλλα κατά νούν και λίγες μόλις ἡμέρες πρὶν τὴν ἡμερομηνία τοῦ γάμου της‚ ἀφού συνεννοήθηκε μὲ δύο θεραπαινίδες της‚ οἱ ὁποίες προθυμοποιήθηκαν νὰ τήν ακολουθήσουν‚ νύκτα δραπέτευσε ἀπό τό πατρικό της σπίτι‚ προσευχόμενη εἰς τόν Κύριο τής Δόξης νὰ τής ὑποδείξει ποία ὁδό ἔπρεπε νὰ ἀκολουθήσει‚ ὥστε νὰ ἐκπληρώσει τόν πνευματικό πόθο τής ἱσοβίου παρθενίας καὶ ἀσκήσεως.
Ὁ Κύριος ὁδήγησε τὰ βήματα τῶν τριών γυναικών κατ' ἀρχήν εἱς τῆν νῆσον Κῶ.Ἐκεί‚ προκειμένου νὰ μή μάθει ὁ κόσμος ποιά ἤταν‚ ἄλλαξε τὸ ὅνομά της καὶ τὴν ἀποκαλούσαν‚ ὅχι πλέον Ευσεβεία, αλλά Ξένη‚ διότι ξένη ἤταν στὸν τόπον ἐκείνον.Ἐν συνεχεία δε‚ ὁδηγήθηκαν εἱς τά Μύλασα κατά θαυμαστό τρόπο.Καὶ ἤταν θαυμαστός ὁ τρόπος‚ γιατί ἡ Ὁσία προσευχόταν θερμώς εἱς τὸν Θεό νὰ τῆς φανερώσει κατάλληλο καὶ ἀπλανή πνευματικό οδηγό‚ ὥστε νὰ τὸν καταστήσει πατέρα τῆς ψυχῆς της καὶ νὰ ὁδηγηθεί εἱς νομάς σωτηρίους.Ἐνώ δὲ προσευχόταν θερμώς εἱς τήν Κῶ‚ εἵδε ἔναν ἠλικιωμένο κληρικό νὰ πλησιάζει‚ ὁ ὁποίος μάλιστα εἴχε ξεχωριστή‚ λαμπρά ὅψη καὶ ἐφαίνετο ὅτι ἐνεφορεῖτο ὑπό τοῦ Παναγίου Πνεύματος.Ἀφού τόν πλησίασε ἡ Ὁσία διακρίβωσε ὅτι ἐπρόκειτο περί τοῦ Ὁσίου Παύλου‚ ὁ ὁποίος κατ' εκείνον μέν τόν καιρόν ἤταν Ἠγούμενος εἱς ἔνα ἀνδρικό Μοναστήρι ἔξω ἀπό τὰ Μύλασα‚ ἀργότερα δὲ ἔγινε καὶ Ἐπίσκοπος τῆς πόλεως ἐκείνης.Αὑτός δὲ εὐρίσκετο εἱς τήν Κῶ προσωρινώς‚ ἐπιστρέφων ἀπό Ἰερό Προσκύνημα εἱς τοῦς Ἀγίους Τόπους.Αὑτόν ἀκολούθησε ἡ Ὁσία καὶ εὑρέθη μαζί μὲ τὶς θεραπαινίδες της εἱς τά Μύλασα.Μὲ τήν υπόδειξήν του δὲ‚ ἀνήγειρε γυναικείο Μοναστήρι πρὸς τιμήν τοῦ Ἀγίου Ἐνδόξου Πρωτομάρτυρος και Ἀρχιδιακόνου Στεφάνου‚ τὸ ὁποίο μὲ τῆν παρέλευση ἐτῶν ἀνεδείχθη εἱς περιφανή παρθενώνα ὅπου ἐνασκούντο δεκάδες μοναζουσών ὑπό τὴν επίβλεψη τῆς Ὁσίας.
Τὸ τέλος της ἤταν ἀγγελικό‚ ὅπως αγγελομίμητη ἤταν ἡ επί γης ζωή της.Προγνωρίζουσα τήν ώρα τῆς κοιμήσεώς της‚ ζήτησε καὶ ἔλαβε συγχώρηση ἀπό ὅλες τὶς συμμονάστριές της.Ὅταν κλείσθηκε στὸ Ναό τῆς Μονής‚ μετά ἀπό λίγο υπερφυσικό φως φάνηκε καὶ ἄρρητος εὐωδία γέμισε τὴν ἀτμόσφαιρα.Οἱ Μοναχές εισήλθαν εἱς τόν Ναό καὶ εὐρήκανε τὴν Ὁσία νὰ κείται ἐπί τού ἐδάφους.Ὁ δὲ μακάριος Γέροντάς της καὶ Πνευματικός της Πατέρας‚ βλέποντας στὸν οὑρανό τὸ σημείο τοῦ Σταυρού ἐντός κύκλου ἀστέρων‚ κατάλαβε ὅτι ἡ μακαρία Ξένη ἐκοιμήθη.Ἀμέσως μετέβη μετά πλήθους Χριστιανών εἱς τὴν Γυναικεία Μονή καὶ τέλεσε πανδήμως τὴν ἐξόδιον ἀκολουθία τῆς Ὁσίας.
Ἦ μνήμη τής Ὁσίας Ξένης τελείται στῖς 24 Ἰανουαρίου.

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΟΣΙΑΣ ΞΕΝΗΣ

Ἦχος γ'. Θείας πίστεως.

Ξένην ἤνυσας‚ ζωὴν ἐν κόσμῳ‚ ξένην ἔσχηκας‚ προσηγορίαν‚ ὑπεμφαίνουσαν τὴ κλήσει τὸν τρόπον σου‚ σὺ γὰρ νυμφίον λιποῦσα τὸν πρόσκαιρον‚ τῷ ἀθανάτῳ ὁσίως νενύμφευσαι.Ξένη ἔνδοξε‚ Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε‚ δωρήσασθαι ἠμὶν τὸ μέγα ἔλεος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου