Παρασκευή, 20 Δεκεμβρίου 2013

Η Σύλληψις της Αγίας Άννης: ονομασία της εορτήςsite analysis


Η ονομασία της εορτής δεν είναι απολύτως εύστοχος, ούτε είναι μία απλή εορτή της Αγίας Άννης. Σημειώνουμε το σχόλιο του π. Κων/νου Παπαγιάννη από το «Σύστημα Τυπικού», σελ. 238-9:


"Η ονομασία δίδει την εντύπωσιν ότι η Αγία Άννα συνελήφθη, ενώ πρόκειται περί της υπό της αγίας Άννης συλλήψεως της Θεοτόκου. Εκτός εάν εννοήσωμεν το ουσιαστικόν ‘σύλληψις’ ως ενεργητικόν, την δε γενικήν ‘της αγίας Άννης’ ως υποκειμενικήν (=συνέλαβεν η αγία Άννα). Ορθότερον πάντως θα ήτο να ομιλώμεν περί συλλήψεως της Θεοτόκου, όπως ομιλούμεν περί συλλήψεως του Προδρόμου και όχι της Ελισάβετ….. 
Κατά συνέπειαν των ανωτέρων η εορτή πρέπει να θεωρήται μάλλον ως μικρά θεομητορική παρά ως μνήμη αγίας. Την γνώμην ημών ταύτην ενισχύουν αφ’ ενός μεν η ύπαρξις προεορτίων, αφ΄ ετέρου δε η έλλειψις θεοτοκίων μετά τα δοξαστικά, το απολυτίκιον και τα καθίσματα. 

Εορτάζοντες όμως την σύλληψιν της Θεοτόκου τιμώμεν συγχρόνως και την συλλαβούσαν αυτήν αγίαν Άνναν, όπως και εις την εορτήν του Εαγγελισμού αφ΄ ενός μεν εορτάζομεν το γεγονός της συλλήψεως του Κυρίου, αφ΄ ετέρου δε τιμώμεν την ασπόρως συλλαβούσαν αυτόν Παρθένον. Εντεύθεν εν τη υμνολογία της εορτής υπερισχύει άλλοτε μεν το γεγονός της συλλήψεως της Θεοτόκου, άλλοτε δε η τιμή προς την αγίαν Άνναν."

Στα όσα αναφέρει ο π. Κ. Παπαγιάννης να σημειώσουμε κι ένα δικό μας σχόλιο. Τόσο για την ονομασία της εορτής όσο και ότι αυτή αποτελεί ουσιαστικά (και) μία μικρά θεομητορική εορτή συνηγορεί και η απόλυση που γίνεται κατά την οποία λέγεται:"Χριστός ο αληθινός Θεός ημών ταις πρεσβείαις της παναχράντου αυτού Μητρός,ης την σύλληψιν εορτάζομεν, δυνάμει του τιμίου...".

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου