Τρίτη 25 Απριλίου 2023

H Οσία Γλαφυρά

*Ή Άγία αύτή ήταν θεραπαινίδα τής βασίλισσας Κωνστάντιας, συζύγου τού Λικινίου, ή όποία βασίλισσα άπομάκρυνε τή Γλαφυρά άπό τίς έρωτικές διαθέσεις τού Λικινίου, άφού τήν έφοδίασε μέ πολλά χρήματα.
Ή Άγία πήγε πρός τήν Άνατολή, όπου περιπλανήθηκε σέ πολλούς τόπους.
Τελικά κατάληξε στήν Άμάσεια καί παρουσιάστηκε στόν έπίσκοπο τής πόλης αύτής Βασιλέα στόν όποιο παρέδωσε τά χρήματα της γιά τήν άνέγερση Ναού, καί άπεβίωσε είρηνικά στήν Άμάσεια.*_
Μπορεί να είναι εικόνα κείμενο
Μου αρέσει!
Σχόλιο
Κοινοποίηση